๑۩۞۩๑ 9C family ๑۩۞۩๑
chào mừng đến với 9c family
nếu chưa đăng kí thì mời đăng kí

๑۩۞۩๑ 9C family ๑۩۞۩๑

Đừng bao giờ quên ngôi nhà của chúng ta(~_^)
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» những bài văn siêu củ chuối
Sat Oct 01, 2011 9:26 pm by S2yoyoS2

» Hài hước những cách giải toán có một không hai
Sat Oct 01, 2011 9:23 pm by S2yoyoS2

» chán bùn ức chế
Sat Oct 01, 2011 9:19 pm by S2yoyoS2

» don't cry my friend
Sat Oct 01, 2011 9:17 pm by S2yoyoS2

» cùng thAm gjA k52 đl1 nàO :D
Mon Aug 15, 2011 7:10 am by nhokngoc9896

» nếu vn là một cường quốc
Thu Jul 28, 2011 9:47 pm by nhokkut3_love_k30c_4ever

» kon trai đáng ghét
Tue Jul 19, 2011 11:35 am by S2yoyoS2

» hajzzzzzzzzz, tuj ghet ban truog thanh!!!!!!
Tue Jul 12, 2011 9:25 pm by snow_empyrean(^,^)#

» đã bao giờ..
Thu Jul 07, 2011 10:45 pm by snow_empyrean(^,^)#

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Similar topics
Top posters
tinyangel (583)
 
snow_empyrean(^,^)# (565)
 
nhokkut3_love_k30c_4ever (509)
 
s2Emilys2 (369)
 
qu4ts4t_buogbjh_tjhnghjk (344)
 
livetolove249 (200)
 
nhokngoc9896 (108)
 
dreamlike.050196 (75)
 
paradise_aloves2 (60)
 
hang9cl0v3k304ever (56)
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Statistics
Diễn Đàn hiện có 82 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: BUON

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 3060 in 340 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 11 người, vào ngày Thu Aug 04, 2011 10:06 am

Share | 
 

 truyen ngan

Go down 
Tác giảThông điệp
snow_empyrean(^,^)#
Vâng ! Em Dân Chơi
Vâng ! Em Dân Chơi
avatar

Giới tính Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 565
Birthday Birthday : 24/04/1996
Join date : 07/04/2011
Age : 22
Đến từ : snowy_parasjde(^,^)@@
Job/hobbies : mukszjk, mangans, fjlms@@
Humor Humor : socj4b3l, g3n3rous,kjnd ($,$)

Bài gửiTiêu đề: truyen ngan   Fri Jul 01, 2011 5:10 pm

Nh÷ng kÕ ho¹ch cho tu­¬ng lai ( kh¸ xa ®Êy! )
Vy nguyªn lµ mét líp tr­ëng kú cùu cña mét tËp thÓ cã thµnh tÝch triÓn väng nh­ng thÊt th­êng nh­ gi¸ vµng quèc tÕ. ®Êy lµ tõ thuë cÊp 2 ng©y ng«, cßn lªn cÊp 3 “ngå ngé”, kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ Vy l¹i ½m lu«n chøc bÝ th­ líp. §ã lµ kÕt qu¶ cña 36 phiÕu bÇu/ 54 tæng “phiÕu quèc héi” vµ nh÷ng lêi ra tiÕng vµo ®Çy c¶m t×nh cña nh÷ng member líp cò tr­êng x­a. Vµ dÜ nhiªn “ nhãc con” nµy( tªn gäi th©n mËt cña Vy) vÉn gi÷ v÷ng truyÒn thèng “ tiÕp b­íc cha anh” cña ®éi ®Ó mong mét ngµy tiÕp b­íc lªn ®oµn!!!

- Sao??? “Nhãc con” vÉn ch­a ®­îc “ tr­ëng thµnh” ¸?- tiÕng Mai oang oang.

- “Con nhãc “ h¹ volume xuèng ®i nµo!- may nhê cã c©u nãi nµy vµ thªm mét c¸i bÞt khÈu miÔn phÝ, nÕu kh«ng ch¾c giäng nãi “ trêi ®¸nh” cña b¹n th©n ®· lµm nh÷ng ng­êi trong can-tin lóc ®ã ph¶i trè m¾t nai! Nh­ng dÉu cã vËy thú Vy vÉn “ b×nh ch©n nh­ v¹i”.

- õ, mµ r¨ng l¹i røa???- con nhãc gië giäng miÒn trung trªu ng­¬i.

- Hõm. T¹i em xÕ cña tau c¶- “ nhãc con” còng ®­êng hoµng ®èi ®¸p b»ng tiÕng NghÖ tiÕng “gõng”- µ kh«ng, t¹i tau kh«ng cÈn thËn ch¨m chót em Ý ®ã chí!

- Hµ! Gi÷a ®­êng cã mét “ nhãc con” líp tr­ëng. ®ang hiªn ngang trªn ®¹i lé lín, bçng mét” æ gµ” vµ em xÕ xÞt h¬i?

- ChÝnh x¸c! Vµ tao ®Õn trÔ buæi kÕt n¹p ®oµn- Vy công ly víi Mai, ®óng nghÜa cña mét c¹ cøng. Mai thËt sù nh­ “®i guèc trong bông” Vy vËy. §©y cã vÎ lµ mét ®iÒu hiÕm hoi nh­ng cã chótnh¸t gõng!

- Mµ cã sao ®©u b¹n hiÒn! §éi thú ®éi! Mµy vÉn tham gia c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch râ tÝch cùc mµ, ®ã míi lµ ®iÌu mµy cÇn!- Mai nhÝu mµy.

- Ok! Kh«ng cã g× cã thÓ c¶n b­íc chóng ta, ng­êi ®ång chÝ!

Vµ xuÊt hiÖn hai c¸i icon ph¸ ra c­êi.

Mai lµ líp tr­ëng 10A2. Con nhãc còng phaØ thó nhËn r»ng Vy lµ mét ng­êi kh¸ ®Æc biÖt. Cã nh÷ng khi Mai cã thÓ hiÓu ®­îc nh÷ng suy nghÜ cña Vy, song kh«ng ph¶i khi nµo c« bÐ còng c¶m nhËn ®­îc nh÷ng c¶m xóc thËt sù cña Vy- ®ã lµ ®iÒu Mai ao ­íc. LÇn ®Çu tiªn gÆp Vy, ®«i m¾t cña nhãc con ®· nãi lªn tÊt c¶. Mai rÊt nh¹y c¶m víi nh÷ng ®«i m¾t Êy. C¶m vÎ nh­ Vy cã mét cuéc sèng cho riªng m×nh, mét néi t©m thËt sù phong phó.

Sau khi ®· gi¶i quyÕt xong xu«i nh÷ng b¸nh bao vµ trµ s÷a, hai ng­êi cïng chÝ h­íng l¹i lªn kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng cuèi hÌ cña líp.

- t¹i sao chóng ta kh«ng ®i th¨m tr¹i trÎ må c«i X nhØ? Vµo 1/6 nhe! – Vy hµo høng.

- H¬. Nh­ng ch¶ lÏ mçi líp m×nh ®i th¨m?

- H×, c¶ tr­êng chí bé! Riªng tËp thÓ 10A2 sÏ kul h¬n!

- Lµm nh­ vÎ nh÷ng líp kia kh«ng cã ý t­ëng g× kh«ng b»ng ¸?

- Hõm, chóng ta sÏ th¨m líp Y, sÏ mua quµ vµ gióp c¸c em Ý häc bµi, vµ- Vy nãi liªn tôc lÞa, ®Ó mÆc c« b¹n ®ang véi vµng alo cho mét sè mem ®Ó chuÈn bÞ quµ.

- Yªn t©m ®i- Mai nãi ch¾c nÞch- th«ng tÊn x· ta ®©y ®· chuÈn bÞ xong b­íc mét, cßn l¹i lµ phÇn cña cËu ®Êy.

Mai kh«ng ®Ó ý thÊy r»ng, Vy ®· kh«ng c¸nh mµ bay! §ang phõng phõng löa giËn v× bÞ cho leo c©y, Mai bçng tr«ng thÊy Vy ®ang ®øng tùa c»m bªn c¹nh hµng lan can tr­êng gÇn ®Êy. Cã thÓ ®©y lµ mét m« tÝp qu¸ quen trong truyÖn. Nh­ng ®èi víi Mai ®ã lµ mét h×nh ¶nh rÊt cool vµ ®Çy xóc c¶m, mÆc dï ®©y kh«ng ph¶i lÇn ®Çu tiªn Mai thÊy c« ban c¸ tÝnh cña m×nh r¬i vµo t×nh tr¹ng l¬ löng nh­ thÕ nµy!!!

- Click!!!- tiÕng chôp vang lªn rÊt gÇn lµm Vy t¸ ho¶, ®ñ ®Ó thÊy chuyÖn g× ®· x¶y ra lóc nhãc con ®ang th¶ hån vµo nh÷ng ®¸m m©y kÑo b«ng.

- Tr¶ tao ®©y!!! mµy cã xo¸ ngay c¸i ¶nh ®ã ®i kh«ng!- giäng Vy hèt ho¶ng, r­ît theo Mai hßng c­íp ®o¹t tµi s¶n.

- Cßn l©u nh¸! Tí sÏ göi ¶nh nµy lªn trµ s÷a!!! haha, tí sÏ nghÜ ra mét c©u g× ®ã thËt hay ®Ó- Mai phÊn khÝch tr­íc sùkhèn khæ cña Vy!

- CËu cËu tí tí g×??? tr¶ tao ngay!!!

D­ãi bãng nh÷ng hµng c©y thËt green, cã hai bãng häc trß nghÞch ngîm ®uæi nhau gi÷a s©n tr­êng vµng n¾ng.

T×nh b¹n gi÷a hai ®øa cã lÏ ®­îc dùa trªn nh÷ng “ho¹t ®éng x· héi”. Ai mµ ngê ®­îc nh÷ng ®iÒu k× l¹ x¶y ra gi÷a hai ®øa. LÇn gÆp ®Çu tiªn còng lµ trong buæi häp ®oµn ®éi trong tr­êng ( ch¾c chØ Mai bÝt ®­îc bÝ mËt “khñng “ cña Vy, hihi). Cuéc nãi chuyÖn ®µu tiªn còng lµ vÒ chuyÖn ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, ngæn ngang nh÷ng dù ®Þnh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tinyangel
Vâng ! Em Dân Chơi
Vâng ! Em Dân Chơi
avatar

Giới tính Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 583
Birthday Birthday : 13/03/1996
Join date : 24/03/2011
Age : 22
Đến từ : 9cfamily
Job/hobbies : giận người khác
Humor Humor : ko ai chịu đựng nổi

Bài gửiTiêu đề: Re: truyen ngan   Fri Jul 01, 2011 5:23 pm

ko đọc đc chi hết


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
snow_empyrean(^,^)#
Vâng ! Em Dân Chơi
Vâng ! Em Dân Chơi
avatar

Giới tính Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 565
Birthday Birthday : 24/04/1996
Join date : 07/04/2011
Age : 22
Đến từ : snowy_parasjde(^,^)@@
Job/hobbies : mukszjk, mangans, fjlms@@
Humor Humor : socj4b3l, g3n3rous,kjnd ($,$)

Bài gửiTiêu đề: Re: truyen ngan   Sun Jul 03, 2011 9:29 am

troj ojjjjjjjjjjjjjjj
rag laj ry??????????
de dok
chju kon post laj
huhuhu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: truyen ngan   

Về Đầu Trang Go down
 
truyen ngan
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Date A Live] Kurumi Tokisaki
» [MMD] Alice in musicland - Vocaloid (Miku Len Kaito Rin Luka Meiko)
» [Book] DaeSung _ Shout Out To The World

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ 9C family ๑۩۞۩๑ :: *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* *•THẾ GIỚI GIẢI TRÍ-•* *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* :: -‘๑’-PHOTO-‘๑’- :: -‘๑’- Avatar & Animation-‘๑’--
Chuyển đến